Pakollinen julkinen ostotarjous Alma Media Oyj:n osakkeista

16.06.2023

TÄRKEÄÄ TIETOA

Olet siirtymässä verkkosivuston osioon, joka sisältää asiakirjoja ja tietoja (”Tarjousmateriaali”) pakollisesta julkisesta käteisostotarjouksesta, jonka Otava Oy (”Tarjouksentekijä”) on tehnyt kaikista Alma Media Oyj:n (”Alma Media”) osakkeista, jotka eivät ole Alma Median tai sen tytäryhtiöiden hallussa (”Tarjous”). Tutustu huolella alla oleviin tietoihin.

Pääsyä tämän verkkosivuston tietoihin ja asiakirjoihin on rajoitettu sääntelystä johtuen. Pyydämme teitä perehtymään seuraaviin tietoihin ja tekemään seuraavan vahvistuksen joka kerta, kun tarkastelette näitä rajoitettuja tietoja.

TÄTÄ MATERIAALIA EI OLE SUUNNATTU EIKÄ SE OLE SAATAVILLA SUORAAN TAI VÄLILLISESTI HENKILÖILLE, JOTKA OLESKELEVAT AUSTRALIASSA, KANADASSA, KIINAN KANSANTASAVALLAN ERITYISHALLINTOALUEELLA HONGKONGISSA (”HONGKONG”), JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI SVEITSISSÄ TAIKKA MILLÄÄN MUULLA ALUEELLA, JOSSA OSTOTARJOUS OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN.

Tätä verkkosivustoa tai sen sisältämiä tietoja ei ole tarkoitettu, eikä verkkosivustolle tule siirtyä, eikä verkkosivustolla olevaa tietoa tule jakaa tai levittää henkilöille, jotka asuvat tai oleskelevat Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Sveitsissä tai millään muulla alueella, jossa se olisi lain vastaista. Seuraavilla verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavilla olo voi olla lainvastaista tietyissä maissa, ja vain tietyt henkilöryhmät voivat olla oikeutettuja saamaan nämä tiedot ja asiakirjat. Kaikkien henkilöiden, jotka asuvat Australian, Kanadan, Hongkongin, Japanin, Uuden-Seelannin, Etelä-Afrikan tai Sveitsin ulkopuolella ja haluavat nähdä tällä verkkosivuston osiolla olevat asiakirjat, on ensin varmistuttava siitä, etteivät heihin sovellu sellaiset paikalliset lait tai asetukset, joiden nojalla tälle verkkosivulle siirtyminen on kiellettyä tai rajoitettua tai jotka edellyttävät rekisteröintiä tai heidän hankkimiensa arvopapereiden hankinnan hyväksymistä. Alma Media ja Tarjouksentekijä eivät ota vastuuta siitä, jos joku henkilö rikkoo soveltuvia lakeja tai säännöksiä.

Tarjousta ei tehdä eikä osakkeita hyväksytä hankittavaksi henkilöiltä tai henkilöiden puolesta suoraan tai välillisesti missään sellaisessa valtiossa, jossa Tarjouksen tekeminen tai sen hyväksyminen olisi soveltuvan lainsäädännön tai määräysten vastaista tai jossa Tarjouksen tekeminen vaatisi minkään muun kuin tarjousasiakirjassa nimenomaisesti mainitun viranomaisen rekisteröintiä, hyväksyntää tai muita toimia. Tarjousasiakirjaa, siihen liittyviä hyväksymislomakkeita ja mitään muuta siihen liittyvää materiaalia ei jaeta, lähetetä edelleen tai muuten välitetä alueelle tai alueelta, jossa se olisi soveltuvan lainsäädännön tai määräysten nojalla kiellettyä. Tarjousta ei erityisesti tehdä suoraan tai välillisesti postipalveluiden kautta taikka millään tavalla tai millään välineellä (mukaan lukien mutta rajoittumatta esimerkiksi sähköpostitse, postitse, telefaksilla, puhelimitse tai sähköisesti internetin välityksellä tai muuten), millään osavaltioiden välisen tai ulkomaisen kaupan välineellä tai minkään kansallisen arvopaperipörssin kautta Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Sveitsissä tai näihin maihin. Tarjousta ei voida hyväksyä, suoraan tai välillisesti, Australiassa, Kanadassa, Kiinan kansantasavallan erityishallintoalueella Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Sveitsissä millään edellä mainitulla tavalla tai välineellä. Mikä tahansa Tarjouksen väitetty hyväksyntä on mitätön, jos se johtuu näiden rajoitusten suorasta tai välillisestä rikkomisesta.

Tarjouksen ehdot esitetään kokonaisuudessaan tarjousasiakirjassa. Päättäessään Tarjouksen hyväksymisestä tai hyväksymättä jättämisestä Alma Median osakkeenomistajien tulee luottaa ainoastaan tarjousasiakirjassa esitettyihin tietoihin.

Ilmoitus osakkeenomistajille Yhdysvalloissa

Alma Median yhdysvaltalaisille osakkeenomistajille ilmoitetaan, että Alma Median osakkeet eivät ole listattuna Yhdysvaltain arvopaperipörssissä, ja että Alma Mediaa ei tällä hetkellä koske Yhdysvaltain vuoden 1934 arvopaperimarkkinalain, muutoksineen (”Pörssilaki”) vaatimukset säännöllisestä tiedonantovelvollisuudesta.

Tarjous tehdään Alma Median, jonka kotipaikka on Suomessa, liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista (jotka eivät ole Alma Median hallussa) ja siihen soveltuvat suomalaiset tiedonantovelvollisuudet ja menettelyvaatimukset. Tarjous tehdään Yhdysvalloissa Pörssilain Kohdan 14(e) ja Regulation 14E -säännöksen mukaisesti, Pörssilain kohdan Rule 14d-1(c) mukaisten “Tier I” -ostotarjousta (”Tier I -poikkeus”) koskevien poikkeussääntöjen mukaisesti, ja muutoin Suomen lainsäädännön tiedonantovelvollisuuksien ja menettelyvaatimusten mukaisesti, muun muassa koskien Tarjouksen aikataulua, selvitysmenettelyitä, peruuttamista, edellytyksistä luopumista ja maksujen ajoitusta, jotka eroavat Yhdysvaltain vastaavista. Erityisesti tälle sivustolle sisällytetyt Alma Mediaa koskevat taloudelliset tiedot on laadittu Suomessa soveltuvien kirjanpitostandardien mukaisesti, eivätkä ne välttämättä ole verrattavissa yhdysvaltalaisten yhtiöiden tilinpäätöksiin tai taloudellisiin tietoihin. Tarjous tehdään Alma Median Yhdysvalloissa asuville osakkeenomistajille samoin ehdoin kuin kaikille muille Alma Median osakkeenomistajille, joille tarjous tehdään. Yhdysvaltalaisten osakkeenomistajien tulee huomata, että Tarjouksen vastikkeen valuutta on euro, ja että valuuttakurssivaihtelujen mukaisia oikaisuja ei tehdä Tarjousvastikkeeseen.

Soveltuvien lakien tai määräysten sallimissa rajoissa Tarjouksentekijä ja sen lähipiiriyhtiöt tai sen välittäjät ja välittäjien lähipiiriyhtiöt (toimiessaan Tarjouksentekijän tai sen lähipiiriyhtiöiden asiamiehinä) voivat ajoittain Tarjouksen julkistamispäivän jälkeen ja Tarjouksen vireilläolon aikana ja muutoin kuin Tarjouksen mukaisesti, suoraan tai välillisesti, ostaa tai järjestää ostavansa Alma Median osakkeita tai mitä tahansa arvopapereita, jotka ovat vaihdettavissa tai muunnettavissa Alma Median osakkeiksi. Nämä ostot voivat tapahtua joko julkisilla markkinoilla vallitsevilla hinnoilla tai yksityisinä liiketoimina neuvotelluilla hinnoilla. Siinä laajuudessa kuin tieto ostoista tai järjestelyistä ostaa julkistetaan Suomessa, tieto julkistetaan lehdistötiedotteella tai muulla sellaisella tavalla, jolla tällaisen tiedon voidaan kohtuudella arvioida tavoittavan Alma Median osakkeenomistajat Yhdysvalloissa. Ostoja ei tehdä Tarjouksen ulkopuolella Yhdysvalloissa Tarjouksentekijän toimesta tai puolesta. Lisäksi Tarjouksentekijän taloudelliset neuvonantajat voivat harjoittaa Alma Median arvopapereilla tavanomaista kaupankäyntiä, joka voi käsittää tällaisten arvopapereiden oston tai niiden ostamisen järjestämisen. Siinä laajuudessa kuin Suomessa vaaditaan, tieto tällaisista ostoista julkistetaan Suomessa Suomen lain edellyttämällä tavalla.

Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomitealle (the U.S. Securities and Exchange Commission) tai minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperikomitea ei ole hyväksynyt tai hylännyt Tarjousta, lausunut Tarjouksen arvosta tai kohtuullisuudesta eikä lausunut mitään Tarjousta koskevien tietojen tai muiden tällä sivustolla julkaistujen tietojen riittävyydestä, oikeellisuudesta tai täydellisyydestä. Tämän vastainen lausuma on rikosoikeudellisesti rangaistava teko Yhdysvalloissa.

Käteisen vastaanottaminen Tarjouksen perusteella saattaa olla verotettava tapahtuma. Kaikkia Alma Median osakkeenomistajia kehotetaan kääntymään riippumattoman ammattimaisen neuvonantajan puoleen Tarjouksen hyväksymistä koskeviin veroseuraamuksiin liittyen.

Siinä määrin kuin Tarjoukseen sovelletaan Yhdysvaltain arvopaperilainsäädäntöä, kyseisiä säännöksiä sovelletaan ainoastaan yhdysvaltalaisiin osakkeenomistajiin, eivätkä ne aiheuta vaatimuksia muille henkilöille. Alma Median osakkeenomistajien oikeuksien toteuttaminen ja mahdollisten vaatimusten esittäminen Yhdysvaltain liittovaltion arvopaperilakien nojalla voi olla vaikeaa, sillä Tarjouksentekijä ja Alma Media ovat sijoittautuneet Yhdysvaltain ulkopuolelle ja osa tai kaikki niiden toimihenkilöistä ja johtajista saattavat asua Yhdysvaltain ulkopuolella. Alma Median osakkeenomistajat eivät välttämättä voi haastaa Tarjouksentekijää tai Alma Mediaa tai näiden toimihenkilöitä tai johtajia oikeuteen Yhdysvaltain liittovaltion arvopaperilakien rikkomisesta Yhdysvaltain ulkopuolisessa tuomioistuimessa. Tarjouksentekijän tai Alma Median tai niiden lähipiiriyhtiöiden pakottaminen noudattamaan yhdysvaltalaisen tuomioistuimen tuomiota voi olla vaikeaa.

Tulevaisuutta koskevat lausumat

Tämä verkkosivusto ja sillä olevat tiedot sisältävät lausumia jotka, siltä osin kuin ne eivät ole historiallisia tosiseikkoja, ovat ”tulevaisuutta koskevia lausumia”. Tulevaisuutta koskevat lausumat koskevat muun muassa suunnitelmia, oletuksia, ennusteita, päämääriä, tavoitteita, pyrkimyksiä, strategioita, tulevaisuuden tapahtumia, tulevaisuuden liikevaihtoa tai tulosta, investointeja, rahoitustarvetta, yritysostoja koskevia suunnitelmia tai aikeita, kilpailuvahvuuksia ja -heikkouksia, taloudelliseen asemaan ja tulevaan liiketoimintaan ja kehitykseen liittyviä suunnitelmia tai tavoitteita, liiketoimintastrategiaa sekä toimialaa, poliittista ja lainsäädännöllistä ympäristöä koskevia suuntauksia sekä muita ei-historiallisia tietoja. Tulevaisuutta koskevat lausumat voidaan joissakin tapauksissa tunnistaa tulevaisuutta koskevien termien käytöstä, kuten ”uskoa”, ”aikoa”, ”saattaa”, ”voida” tai ”pitäisi” tai niiden kielteisistä tai muunnelluista vastaavista ilmaisuista. Tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy luonnostaan sekä yleisiä että erityisiä riskejä, epävarmuustekijöitä ja oletuksia. Lisäksi on olemassa riski siitä, ettei arvioita, ennusteita, suunnitelmia ja muita tulevaisuutta koskevia lausumia tulla saavuttamaan. Näistä riskeistä, epävarmuustekijöistä ja oletuksista johtuen tulevaisuutta koskeville lausumille ei tule antaa merkittävää painoarvoa. Tämän verkkosivuston sisältämät tulevaisuutta koskevat lausumat ilmaisevat ainoastaan kyseessä olevan tiedon julkaisupäivän mukaista asiantilaa.

Ymmärryksen vahvistaminen ja hyväksyminen

Olen lukenut ja ymmärtänyt edellä esitetyt rajoitukset.

Hyväksyn, että en lähetä edelleen, siirrä tai jaa (millään tavalla, mukaan lukien sähköinen välittäminen) mitään tällä verkkosivustolla olevaa asiakirjaa joko kokonaan tai osittain kenellekään henkilölle sellaisella lainkäyttöalueella, missä tällaista jakamista voi olla rajoitettu soveltuvien lakien tai sääntelyn nojalla.

Tiedostan ja hyväksyn, että kaikki Tarjousta koskevassa materiaalissa esitetyt Alma Mediaa ja sen tytäryhtiöitä koskevat tiedot ovat kerätty ja esitetään ainoastaan perustuen julkisesti saatavilla oleviin lähteisiin, mistä johtuen Tarjouksentekijällä ei ole vastuuta tällaisesta tiedosta, lukuun ottamatta sen oikeaa uudelleen esittämistä.

Painamalla alla olevaa ”Hyväksyn” -painiketta vahvistat, että olet lukenut, ymmärtänyt ja hyväksynyt kaikki yllä esitetyt rajoitukset ja suostut toimimaan edellä mainittujen rajoitusten mukaisesti ja vahvistat, että asuinpaikkasi ei ole etkä tällä hetkellä ole Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Sveitsissä tai missään muussa maassa, jossa tällainen levittäminen tai saatavilla olo on lainvastaista. Jos et voi antaa tätä vahvistusta, sinun täytyy painaa ”En hyväksy” -painiketta tai muulla tavoin poistua tältä verkkosivustolta.

   

Advium Corporate Finance Oy toimii ainoastaan Tarjouksentekijän eikä kenenkään muun puolesta tämän Tarjouksen ja muiden näillä verkkosivuilla viitattujen asioiden yhteydessä, eikä pidä ketään muuta henkilöä (oli hän/se näillä verkkosivuilla kävijä tai ei) asiakkaanaan Tarjouksen yhteydessä, eikä ole vastuussa kenellekään muulle kuin Tarjouksentekijälle antaman suojan tarjoamisesta taikka neuvonannon tarjoamisesta Tarjoukseen tai mihin tahansa muuhun näillä verkkosivuilla viitattuun liiketoimeen tai järjestelyyn liittyen.

Evli Oyj toimii Tarjouksen järjestäjänä, eikä se pidä ketään muuta henkilöä kuin Tarjouksentekijää asiakkaanaan Tarjoukseen liittyen, eikä se ole vastuussa kenellekään muulle kuin Tarjouksentekijälle Evlin asiakkailleen antaman suojan tarjoamisesta eikä neuvonannon tarjoamisesta Tarjoukseen liittyen.